KME - Online testovi

Kurs prve pomoći za zdravstvene radnike

Kurs BLS I ALS - prijava

Centar za edukaciju i stručno metodološki rad GZZHMP Beograd u 2012. godini organizuje pet kurseva akreditovanih od strane Zdravstvenog saveta Srbije:

  • Metode primarne hemostaze i hirurška obrada rane u vanbolničkim uslovima
  • Reanimacija odraslih primenom bazičnih mera oživljavanja i upotreba automatskog spoljasnjeg defibrilatora-(BLS i AED)
  • Savremeni principi prosirenih reanimacionih mera odraslih (ALS)
  • Prva pomoć za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike
  • Tehnika uzimanja EKG zapisa,EKG-monitoringa i bezbedna upotreba defibrilatora

Pri izradi navedenih kurseva rukovodili smo se najnovijim tendencijama svetske nauke, poštovali savremene preporuke i prilagodili ih uslovima rada na prehospitalnom nivou.

Svi kursevi su prve kategorije, što znači da postoji provera znanja i stečenih veština polaznika ( ulazni i izlazni test, provera stečenih veština po zadatim scenarijima), da su bodovani sa određenim brojem bodova ( 6 bodova ) i da pre izvođenja kursa prijavljeni kandidati dobijaju odgovarajuću literaturu radi blagovremene teoretske pripreme.


Pored ovih kurseva organizujemo i kurs iz prve pomoći namenjen  nemedicinskom osoblju.

 


25. i 26. februara 2016. godine sa početkom u 9h, u sali A Centra za edukaciju i stručno - metodološki rad GZZHMP Beograd, održaće se akreditovan kurs prve kategorije za lekare pod nazivom "Viša životna potpora kod odraslih".

Kurs je akreditovan i nosi 5 bodova. Cena kursa sa pdv-om je 6000,00 din.

Prijava je u toku.

Broj telefona za dodatne informacije: 011 3615 015


25. februara 2016. godine sa početkom u 9h, u sali C Centra za edukaciju i stručno - metodološki rad GZZHMP Beograd, održaće se kurs obuke za vozače Hitne Pomoći.

Prijava je u toku.

Broj telefona za dodatne informacije: 011 3615 015


25. i 26. februara 2016. godine sa početkom u 9h, u sali B Centra za edukaciju i stručno - metodološki rad GZZHMP Beograd, održaće se akreditovan kurs prve kategorije za medicinske sestre-tehničare pod nazivom "Sestrinske intervencije u višoj životnoj potpori kod odraslih".

Kurs je akreditovan i nosi 6 bodova. Cena kursa sa pdv-om je 6000,00 din.

Prijava je u toku.

Broj telefona za dodatne informacije: 011 3615 015 

 

Kontakt telefon: 011 3615 015
Kontakt osoba:
dr sci. med. Slađana Anđelić

E-mail adresa: smc@beograd194.rs