KME - Online testovi

Kurs prve pomoći za zdravstvene radnike

Kurs BLS I ALS - prijava

Centar za edukaciju i stručno metodološki rad GZZHMP Beograd u 2012. godini organizuje pet kurseva akreditovanih od strane Zdravstvenog saveta Srbije:

  • Metode primarne hemostaze i hirurška obrada rane u vanbolničkim uslovima
  • Reanimacija odraslih primenom bazičnih mera oživljavanja i upotreba automatskog spoljasnjeg defibrilatora-(BLS i AED)
  • Savremeni principi prosirenih reanimacionih mera odraslih (ALS)
  • Prva pomoć za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike
  • Tehnika uzimanja EKG zapisa,EKG-monitoringa i bezbedna upotreba defibrilatora

Pri izradi navedenih kurseva rukovodili smo se najnovijim tendencijama svetske nauke, poštovali savremene preporuke i prilagodili ih uslovima rada na prehospitalnom nivou.

Svi kursevi su prve kategorije, što znači da postoji provera znanja i stečenih veština polaznika ( ulazni i izlazni test, provera stečenih veština po zadatim scenarijima), da su bodovani sa određenim brojem bodova ( 6 bodova ) i da pre izvođenja kursa prijavljeni kandidati dobijaju odgovarajuću literaturu radi blagovremene teoretske pripreme.


Pored ovih kurseva organizujemo i kurs iz prve pomoći namenjen  nemedicinskom osoblju.

 


5. juna 2015. godine sa početkom u 9h, održaće se obuka vozača Hitnih pomoći.

Kurs će se održati u Centru za edukaciju Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć Beograd.

Cena kursa sa pdv-om je 4800,00 din.

Prijava je u toku.

Broj telefona za dodatne informacije: 011 3615 015


06. juna 2015. godine sa početkom u 9h, u sali Centra za edukaciju i stručno- metodološki rad GZZHMP Beograd, održaće se kurs za NEMEDICINSKO OSOBLJE i VASPITAČE ZAPOSLENE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA pod nazivom PRVA POMOĆ U DEČIJEM UZRASTU.

Cena kursa bez pdv-a je 1770,00 din.

Prijava je u toku.

Broj telefona za dodatne informacije: 011 3615 015


10. i 11. juna 2015. godine sa početkom u 9h, održaće se dvodnodnevni kurs za lekare i medicinske sestre/tehničare pod nazivom "Viša životna potpora kod odraslih".

Kurs će se održati u Centru za edukaciju Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć Beograd.

Cena kursa bez pdv-a je 5000,00 din.

Prijava je u toku.

Telefon za prijavu: 011 3615 015

E-mail adresa za prijavu: smc@beograd194.rs


24. juna 2015. godine sa početkom u 12h, održaće se stručni sastanak za lekare pod nazivom "Aktuelna saznanja o supstancama zloupotrebe".

Kurs će se održati u Centru za edukaciju Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć Beograd. Kurs je akreditovan i nosi 2 boda.

Cena kursa bez pdv-a je 500,00 din.

Prijava je u toku.

Telefon za prijavu: 011 3615 015

E-mail adresa za prijavu: smc@beograd194.rs


27. juna 2015. godine sa početkom u 9h, održaće se jednodnevni kurs za medicinske sestre - tehničare pod nazivom "Participacija medicinske sestre - zdravstvenog tehničara u pružanju prve medicinske pomoći u dečijem uzrastu".

Kurs će se održati u Centru za edukaciju Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć Beograd. Kurs je akreditovan i nosi 5 bodova.

Cena kursa bez pdv-a je 1.770,00 din.

Prijava je u toku.

Telefon za prijavu: 011 3615 015

E-mail adresa za prijavu: smc@beograd194.rs


28. juna 2015. godine sa početkom u 9h, održaće se jednodnevni kurs za lekare pod nazivom "Prva medicinska pomoć u dečijem uzrastu".

Kurs će se održati u Centru za edukaciju Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć Beograd. Kurs je akreditovan i nosi 6 bodova.

Cena kursa bez pdv-a je 1.770,00 din.

Prijava je u toku.

Telefon za prijavu: 011 3615 015

E-mail adresa za prijavu: smc@beograd194.rs


 

 

Kontakt telefon: 011 3615 015
Kontakt osoba:
dr sci. med. Slađana Anđelić

E-mail adresa: smc@beograd194.rs