Kurs prve pomoći za zdravstvene radnike

Kurs BLS I ALS - prijava

Centar za edukaciju i stručno metodološki rad GZZHMP Beograd u 2012. godini organizuje pet kurseva akreditovanih od strane Zdravstvenog saveta Srbije:

  • Metode primarne hemostaze i hirurška obrada rane u vanbolničkim uslovima
  • Reanimacija odraslih primenom bazičnih mera oživljavanja i upotreba automatskog spoljasnjeg defibrilatora-(BLS i AED)
  • Savremeni principi prosirenih reanimacionih mera odraslih (ALS)
  • Prva pomoć za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike
  • Tehnika uzimanja EKG zapisa,EKG-monitoringa i bezbedna upotreba defibrilatora

Pri izradi navedenih kurseva rukovodili smo se najnovijim tendencijama svetske nauke, poštovali savremene preporuke i prilagodili ih uslovima rada na prehospitalnom nivou.

Svi kursevi su prve kategorije, što znači da postoji provera znanja i stečenih veština polaznika ( ulazni i izlazni test, provera stečenih veština po zadatim scenarijima), da su bodovani sa određenim brojem bodova ( 6 bodova ) i da pre izvođenja kursa prijavljeni kandidati dobijaju odgovarajuću literaturu radi blagovremene teoretske pripreme.


Pored ovih kurseva organizujemo i kurs iz prve pomoći namenjen  nemedicinskom osoblju.

 


25. novembra 2014 godine održaće se jednodnevni akreditovani kurs za lekare, medicinske sestre-tehničare pod nazivom "Rana primena osnovnih reanimacionih mera i automatskog spoljašnjeg defibrilatora u kardialnom arestu odraslih" u sali Stručno Metodološkog Centra. Kurs počinje u 9 h, i nosi 4 boda. Cena kursa bez pdv-a je 3560 din.

12 - 13. novembra 2014 godine održaće se dvodnodnevni akreditovani kurs za lekare, medicinske sestre-tehničare pod nazivom "Zbrinjavanje srčanog zastoja primenom mera više životne poptore kod odraslih" u sali Stručno Metodološkog Centra. Kurs počinje u 9 h, i nosi 6 bodova. Cena kursa bez pdv-a je 5000 din.

Prijava je u toku.

Telefon za prijavu: 011 3615 015

E-mail adresa za prijavu: smc@beograd194.rs


 

 

Kontakt telefon: 011 3615 015
Kontakt osoba:
dr sci. med. Slađana Anđelić

E-mail adresa: smc@beograd194.rs